Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą firmą. Dla Michael Weinig AG i całej Grupy Weinig (zwanej dalej łącznie "Grupą Weinig") ochrona danych jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także wyrazem uczciwego i sprawiedliwego postępowania wobec pracowników i partnerów biznesowych. Dlatego też deklarowanym celem korporacyjnym jest ochrona dóbr osobistych zarówno pracowników, jak i wszystkich partnerów biznesowych. W tym celu Grupa Weinig zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych na całym świecie w rozumieniu ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię poniżej o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Dane osobowe (czasami określane również jako dane dotyczące osoby) to dane, które zasadniczo umożliwiają identyfikację osoby. Nie ma znaczenia, czy ustalenia można dokonać na podstawie pojedynczej informacji; rzadko będzie to miało miejsce. Jednak im więcej informacji i danych można połączyć, tym dokładniej można określić osobę. Dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, wiek, adres e-mail i numer telefonu osoby, ale także adres IP.

Niniejsza strona internetowa stanowi ofertę Grupy Weinig.

1 Podmioty odpowiedzialne

Osobą odpowiedzialną za te strony internetowe jest Michael Weinig AG, Weinigstraße 2/4, 97941 Tauberbischofsheim, Niemcy, w przypadku przeglądania strony www.weinig.com, lub HOLZ-HER GmbH, Großer Forst 4, 72622 Nürtingen, Niemcy, w przypadku przeglądania strony www.holzher.de.

2 Prawa użytkownika

Oczywiście użytkownik zachowuje kontrolę nad wszystkimi danymi osobowymi, które przekazuje nam bezpośrednio lub pośrednio podczas odwiedzania strony internetowej i korzystania z naszych usług. Jesteśmy prawnie zobowiązani do poinformowania użytkownika o tych prawach. Użytkownik może skorzystać z tych praw bezpłatnie (może ponieść koszty związane z komunikacją z nami, np. koszty wysyłki). Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z osobami kontaktowymi wymienionymi w rozdziale 8.

 

2.1 Prawo do informacji

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych przechowywanych przez nas w dowolnym momencie.

 

2.2 Prawo do odwołania

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na gromadzenie danych. Prawo to ma zastosowanie ze skutkiem na przyszłość; dane zgromadzone do momentu wejścia w życie odwołania pozostają nienaruszone.

 

2.3 Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub do zażądania od nas przekazania swoich danych innemu organowi/osobie odpowiedzialnej.

 

2.4 Prawo do autoryzacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych.

 

2.5 Prawo do odwołania

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego lub właściwego organu, jeśli ma powód do złożenia skargi. Aby skorzystać z tego prawa i wcześniej wymienionych, należy skontaktować się z osobami kontaktowymi wymienionymi na końcu niniejszej polityki prywatności.

3 Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez Grupę Weinig

Grupa Weinig gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe użytkowników tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

Dane te uzyskujemy na dwa sposoby: albo są one przekazywane nam przez użytkownika, albo gromadzimy je, gdy użytkownik korzysta z naszych usług.

 

3.1 Dane przekazane nam przez użytkownika

Zasadniczo użytkownik może korzystać z naszej witryny internetowej bez aktywnego przekazywania nam danych osobowych. W przypadku niektórych usług, takich jak formularze kontaktowe, poprosimy Cię o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres firmy, aby szybko i w przyjazny dla użytkownika sposób przetworzyć daną usługę lub aby w ogóle móc ją zaoferować (np. potrzebujemy danych kontaktowych pytającego, aby przetworzyć zapytanie montera lub adres e-mail, aby wysłać komunikaty prasowe).

Szczegółowe informacje na temat wszystkich usług oferowanych na tej stronie internetowej można znaleźć w rozdziale 3.7 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

 

3.2 Dane, które otrzymujemy w wyniku korzystania przez użytkownika z naszych usług

Niektóre dane osobowe są już gromadzone automatycznie i z przyczyn technicznych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Następujące informacje są gromadzone bez interwencji użytkownika i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

 • Adres IP komputera wywołującego
 • Data i godzina dostępu
 • nazwa i adres URL pliku, do którego uzyskano dostęp
 • ilość przesłanych danych i status dostępu (przesłany plik, nie znaleziono pliku itp.)
 • Strona internetowa, z której uzyskano dostęp (adres URL odsyłacza)
 • używana przeglądarka, ustawienia przeglądarki, jeśli dotyczy, i system operacyjny komputera, jeśli dotyczy
 • a także nazwę dostawcy usług dostępu

Powyższe dane są przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • Zapewnienie płynnego połączenia ze stroną internetową
 • Zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • Inne cele administracyjne

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wymienionych powyżej. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych w ten sposób danych do wyciągania wniosków na temat osoby użytkownika.

Ponadto korzystamy z plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w rozdziałach 3.6 i 3.7 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

 

3.3 Przekazywanie danych w ramach grupy spółek

W celu przetworzenia zapytania użytkownika zebrane niezbędne dane mogą zostać przekazane spółkom należącym do Grupy Weinig.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę w kontekście zapytania, dane zostaną również przekazane spółkom z Grupy Weinig (np. partnerom handlowym) w celu dalszego wsparcia w ramach prawnych.

Ze wszystkimi spółkami Grupy Weinig zawarto umowy zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych.

 

3.4 Przekazywanie danych poza grupę spółek

Dane użytkownika mogą być przekazywane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w naszym imieniu.

Co do zasady, nie będziemy przekazywać danych użytkownika innym stronom trzecim, jeśli wyżej wymienione warunki nie mają zastosowania. Ponadto podejmujemy odpowiednie środki i przeprowadzamy regularne kontrole w celu zapewnienia, że gromadzone przez nas dane nie mogą być przeglądane ani udostępniane osobom trzecim z zewnątrz.

 

3.5 Przekazywanie danych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Przekazywanie danych odbiorcom w krajach spoza Unii Europejskiej (tzw. krajach trzecich) jest dozwolone przy zastosowaniu odpowiednich gwarancji w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 

3.6 Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Są to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (laptopie, tablecie, smartfonie lub podobnym urządzeniu) podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika i zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie mogą zawierać wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

W pliku cookie przechowywane są informacje związane z konkretnym używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy bezpośrednią wiedzę na temat tożsamości użytkownika.

Korzystanie z plików cookie służy z jednej strony uprzyjemnieniu korzystania z naszej oferty. Używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że użytkownik odwiedził już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny.

Ponadto używamy również tymczasowych plików cookie w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas. Jeśli użytkownik ponownie odwiedzi naszą witrynę w celu skorzystania z naszych usług, zostanie automatycznie rozpoznane, że użytkownik był już na naszej witrynie oraz jakie wpisy i ustawienia wprowadził, dzięki czemu nie będzie musiał wprowadzać ich ponownie.

Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej witryny internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla użytkownika (patrz rozdział REF _Ref514762066 \r \h 3.7). Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że użytkownik był już na naszej stronie internetowej, gdy odwiedza ją ponownie. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są niezbędne do wyżej wymienionych celów, aby chronić nasze uzasadnione interesy, a także interesy osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie w ustawieniach domyślnych. Użytkownik może jednak skonfigurować przeglądarkę tak, aby na jego komputerze nie były przechowywane żadne pliki cookie lub tylko niektóre z nich. Całkowita dezaktywacja plików cookie może jednak oznaczać, że użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Grupa Weinig wykorzystuje następujące własne pliki cookie na swoich stronach internetowych:

Domena: www.weinig.com Nazwa: cua Zawartość: true, jeśli użytkownik zgadza się na zapisywanie plików cookie Okres ważności/przechowywania: 999 dni

Domena: www.holzher.de Nazwa: cua Zawartość: true, jeśli zgadzasz się na ustawienie plików cookie Okres ważności/przechowywania: 999 dni

Inne usługi, z których korzystamy na naszych stronach, mogą ustawiać dodatkowe pliki cookie. Zostały one opisane poniżej dla każdej usługi lub funkcji.

 

3.7 Usługi i funkcje na stronach internetowych

Odpowiedni poziom ochrony danych został uzgodniony z opisanymi poniżej (częściowo wewnętrznymi) odbiorcami danych lub przetwarzają oni dane w imieniu Grupy Weinig.

 

3.7.1 Sklep internetowy i konto klienta na weinig-shop.com

Odpowiedzialna spółka Michael Weinig AG prowadzi sklep internetowy pod adresem weinig-shop.com. Gromadzimy dane osobowe tylko wtedy, gdy użytkownik dobrowolnie przekaże je nam w trakcie procesu składania zamówienia lub podczas otwierania konta klienta w sklepie internetowym. Zebrane dane wykorzystujemy wyłącznie do realizacji umowy. Po pełnym przetworzeniu umowy dane użytkownika zostaną zablokowane i usunięte po wygaśnięciu przepisów podatkowych i handlowych, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystanie danych.

Dane użytkownika mogą być przekazywane wspierającym nas usługodawcom (firmom spedycyjnym i dostawcom usług płatniczych, patrz także 3.7.3) w wyżej wymienionym celu, których oczywiście starannie wybraliśmy. W przeciwnym razie dane użytkownika będą przekazywane innym stronom trzecim tylko wtedy, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani. Gwarantujemy, że wszystkie agencje otrzymujące dane spełniają wymogi ochrony i bezpieczeństwa danych.

Konto użytkownika w sklepie internetowym można utworzyć bezpłatnie. W tym celu gromadzimy imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także hasło do konta użytkownika. Umożliwia to przechowywanie różnych adresów dostawy i faktur, przyspieszenie procesu płatności za następny zakup, śledzenie wszystkich bieżących zamówień, przeglądanie historii poprzednich zamówień, zarządzanie ustawieniami konta klienta i zmianę hasła.

Ponadto użytkownik może w dowolnym momencie wygodnie zalogować się do naszego sklepu, np. w celu sprawdzenia statusu swojego zamówienia lub złożenia kolejnych zamówień bez konieczności ponownej rejestracji.

W przypadku zamawiania towarów, w ramach procesu zamawiania gromadzimy również adres dostawy i adres do faktury, a także numer telefonu do zadawania pytań. Dane te są przechowywane na koncie użytkownika na potrzeby przyszłych zamówień.

Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego konta użytkownika na podstawie swoich praw opisanych w rozdziale 3.7.15.

Inne pliki cookie są tworzone w sklepie internetowym (patrz rozdział 3.6), które są technicznie niezbędne do zapewnienia systemu sklepu. Te pliki cookie zapisują login użytkownika i koszyk zakupów podczas procesu zakupów.

 

3.7.2 Katalog produktów na holzherparts.de i holzher.parts

Odpowiedzialna spółka HOLZ-HER GmbH prowadzi katalog produktów lub części zamiennych bez opcji bezpośredniego zamawiania na stronach www.holzherparts.de oraz www.holzher.parts. Gromadzimy dane osobowe tylko wtedy, gdy użytkownik dobrowolnie przekaże nam je w trakcie procesu zapytania. Dane te są wykorzystywane do przygotowania i przesłania konkretnej oferty na żądaną część zamienną. Jeśli użytkownik zaakceptuje tę ofertę, jego dane będą przechowywane i przetwarzane w celu realizacji transakcji oraz, w razie potrzeby, przekazywane dostawcom usług pomocniczych (np. firmom spedycyjnym).

Możemy przechowywać informacje o zamówionych lub dostarczonych częściach zamiennych w naszych systemach dokumentacji maszyn. Informacje te nie zawierają żadnych danych osobowych.

Dane użytkownika będą przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani. Gwarantujemy, że wszystkie agencje otrzymujące dane spełniają wymogi ochrony i bezpieczeństwa danych.

 

3.7.3 PayPal

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty PayPal. PayPal jest dostawcą usług płatności online. Płatności są przetwarzane za pośrednictwem tak zwanych kont PayPal, które reprezentują wirtualne konta prywatne lub firmowe. Ponadto PayPal oferuje możliwość przetwarzania wirtualnych płatności za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal jest zarządzane za pośrednictwem adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia inicjowanie płatności online na rzecz stron trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal przejmuje również funkcje powiernicze i oferuje usługi ochrony kupujących. PayPal nadal ma status banku, przynajmniej w niektórych krajach, a zatem podlega innym lub rozszerzonym przepisom.

Europejską spółką operacyjną PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luksemburg.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze "PayPal" jako opcję płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przesłane do PayPal. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych wymaganych do przetwarzania płatności.

Dane osobowe przekazywane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetworzenia płatności. Dane osobowe związane z danym zamówieniem, np. adres rozliczeniowy, są również niezbędne do realizacji umowy zakupu.

Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator będzie przekazywać dane osobowe firmie PayPal w szczególności, jeśli istnieje uzasadniony interes dla ich przekazania. Dane osobowe wymieniane między firmą PayPal a administratorem mogą być przekazywane przez firmę PayPal do biur informacji kredytowej. Celem takiego przekazania jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Firma PayPal może ujawniać dane osobowe spółkom stowarzyszonym i usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w imieniu.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę PayPal. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązujące postanowienia PayPal dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

3.7.4 Konkursy

Od czasu do czasu Grupa Weinig organizuje konkursy na swoich stronach internetowych. W celu przeprowadzenia konkursu Grupa Weinig gromadzi dane osobowe uczestnika. Są to: adres, imię i nazwisko oraz adres, adres e-mail, a w pojedynczych przypadkach numer telefonu, o ile jest to konieczne do skontaktowania się z uczestnikiem w krótkim czasie. Dane te zostaną początkowo wykorzystane do powiadomienia zwycięzców pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną i/lub telefonicznie. Dane adresowe zostaną również wykorzystane do wysłania nagrody. W niektórych przypadkach za wysyłkę nagród odpowiada zaangażowany partner, który dostarcza nagrody. W takim przypadku dane adresowe zostaną przekazane odpowiedniemu partnerowi w określonym celu. Dane będą gromadzone wyłącznie przez Grupę Weinig. Dane nie będą przekazywane innym firmom zewnętrznym.

Dane nie będą wykorzystywane do celów reklamowych. Zostaną one usunięte najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu danego konkursu, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na ich dalsze wykorzystywanie.

Do celów statystycznych anonimowo oceniamy, ilu uczestników wzięło udział w danym konkursie. Ocena ta nie pozwala na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat poszczególnych uczestników.

 

3.7.5 Formularze kontaktowe

Oferujemy szerokie wsparcie osobiste. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, z reguły będziemy gromadzić co najmniej jego tytuł, nazwisko i adres e-mail, aby móc szybko i indywidualnie odpowiedzieć na jego zapytanie. Jeśli chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą telefonicznie, podaj nam również swój numer telefonu. W zależności od powodu zapytania (np. prośba o technika serwisowego), dalsze dane mogą być również gromadzone i przechowywane jako pola obowiązkowe. W zależności od przyczyny lub dostarczonych danych (np. dotyczących danej maszyny), możemy przekazać dane użytkownika innym spółkom Grupy Weinig.

Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi lub przetworzenia zapytania. Nie będą one wykorzystywane do celów sprzedażowych ani reklamowych, chyba że użytkownik wyraźnie zażąda takiego wykorzystania lub wyrazi na to zgodę.

 

3.7.6 Newsletter

Jeśli użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania naszego biuletynu, wykorzystamy dane wymagane w tym celu lub dostarczone przez niego osobno, aby regularnie wysyłać mu nasz biuletyn e-mailowy zgodnie z wyrażoną przez niego zgodą. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem bezpiecznej i ustalonej procedury double opt-in. Rezygnacja z subskrypcji biuletynu jest możliwa w dowolnym momencie i może być dokonana poprzez wysłanie wiadomości do opcji kontaktowej opisanej poniżej lub poprzez link podany w tym celu w biuletynie.

Newsletter jest zarządzany i wysyłany za pośrednictwem systemów starannie wybranego usługodawcy, który zobowiązuje się do ochrony danych.

 

3.7.7 Informacje o produktach na podstawie zakupionych produktów

Jeśli otrzymamy adres e-mail użytkownika w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, a użytkownik nie sprzeciwił się temu, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania ofert i informacji związanych z już zakupionymi produktami lub usługami pocztą elektroniczną w nieregularnych odstępach czasu lub w razie potrzeby. Ma to na celu zapewnienie lub optymalizację wydajności i trwałości zakupionego produktu lub usługi w perspektywie długoterminowej.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu wykorzystywaniu jego adresu e-mail, wysyłając wiadomość na opisaną poniżej opcję kontaktu lub za pośrednictwem linku podanego w tym celu w reklamowej wiadomości e-mail, bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami.

 

3.7.8 Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc.(https://www.google.de/intl/de/about/, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwanej dalej "Google"), w celu projektowania zorientowanego na popyt i ciągłej optymalizacji naszych stron. W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i wykorzystywane są pliki cookie (patrz punkt 3.6). Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny przez użytkownika, takie jak

 • typ/wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny,
 • adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona)
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp i adres IP,
 • czas żądania serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA i mogą być tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania z witryny internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu w celu badania rynku i projektowania tych stron internetowych zgodnie z wymaganiami. Informacje te mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w naszym imieniu. W żadnym wypadku adres IP użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane, aby ich przyporządkowanie nie było możliwe (maskowanie IP, "anonymizeIp").

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można również zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając ten link:

Dezaktywuj Google Analytics

Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi przyszłe gromadzenie danych podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na urządzeniu użytkownika. W przypadku usunięcia plików cookie w tej przeglądarce należy ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć na przykład w pomocy Google Analytics(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

 

3.7.9 Menedżer tagów Google

Menedżer tagów Google sam nie ocenia żadnych danych i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Jest to dodatek do Google Analytics (por. rozdział 3.7.8), który może przekazywać informacje o interakcjach użytkowników do Google Analytics, a jednocześnie zmniejszać nakłady administracyjne na utrzymanie stron.

 

3.7.10 Remarketing dynamiczny Google

Ta strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu Google Inc ("Google"). Funkcja ta służy do prezentowania reklam opartych na zainteresowaniach odwiedzającym witrynę w ramach sieci reklamowej Google. Przeglądarka odwiedzającego witrynę przechowuje na jego komputerze tak zwane pliki cookie, które umożliwiają rozpoznanie odwiedzającego, gdy odwiedza on strony internetowe należące do sieci reklamowej Google. Na tych stronach odwiedzającemu mogą być następnie prezentowane reklamy odnoszące się do treści, do których odwiedzający uzyskał wcześniej dostęp na stronach internetowych korzystających z funkcji remarketingu Google. Zgodnie z własnymi informacjami, Google nie gromadzi żadnych danych osobowych podczas tego procesu. Jeśli jednak użytkownik nie chce korzystać z funkcji remarketingu Google, może ją zasadniczo dezaktywować, wprowadzając odpowiednie ustawienia na stronie http://www.google.com/settings/ads. Alternatywnie, użytkownik może dezaktywować korzystanie z plików cookie do reklam opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem inicjatywy sieci reklamowej, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Więcej informacji na temat remarketingu Google i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie http://www.google.com/privacy/ads/.

 

3.7.11 Lista użytkowników Google AdWords

Lista użytkowników Google AdWords służy do kierowania remarketingu za pośrednictwem Google (patrz rozdział 3.7.9) do poszczególnych grup docelowych, np. odwiedzających, którzy utworzyli konto użytkownika lub odwiedzili określone grupy produktów. Żadne dane osobowe nie są przetwarzane poza informacjami remarketingowymi.

 

3.7.12 DoubleClick Ad Exchange-Buyer

W zakresie, w jakim DoubleClick Ad Exchange, internetowa usługa reklamowa Google Inc., USA ("Google"), umieszcza reklamy (reklamy tekstowe, banery itp.) na tej stronie, przeglądarka użytkownika może przechowywać plik cookie wysłany przez Google lub strony trzecie.

Plik cookie wysyłany przez Google lub strony trzecie. Informacje przechowywane w pliku cookie mogą być rejestrowane, gromadzone i analizowane przez Google lub osoby trzecie.

Ponadto DoubleClick Ad Exchange wykorzystuje również tak zwane "web bacons" (małe niewidoczne grafiki) do zbierania informacji.

Ruch na stronie internetowej może być rejestrowany, gromadzony i analizowany. Informacje generowane przez cookie i/lub web bacon na temat korzystania z tej strony internetowej będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje uzyskane w ten sposób informacje do oceny zachowania użytkownika w odniesieniu do reklam DoubleClick Ad Exchange. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google.

W zakresie, w jakim adresy IP są przekazywane i przechowywane w tym kontekście, odbywa się to wyłącznie w celu zwalczania i filtrowania spamu / oszustw (spam związany z wyświetleniami reklam i spam związany z kliknięciami). Dane te są ściśle dostępne tylko dla zespołów ds. zwalczania nadużyć. Adres IP nie jest powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie na dysku twardym i wyświetlaniu stron internetowych. W tym celu należy wybrać opcję "Nie akceptuj plików cookie" (lub podobną) w ustawieniach przeglądarki (np. w przeglądarce Internet Explorer w sekcji "Narzędzia / Opcje internetowe / Prywatność / Zaawansowane", w przeglądarce Firefox w sekcji "Przycisk menu / Ustawienia / Prywatność i bezpieczeństwo / Pliki cookie i dane witryn").

Więcej informacji można znaleźć tutaj: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ads

 

3.7.13 Vimeo

Na tych stronach internetowych zintegrowaliśmy komponenty Vimeo. Vimeo to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich bezpłatne przeglądanie, ocenianie i komentowanie.

Vimeo jest obsługiwane przez Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny obsługiwanej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent Vimeo (wideo Vimeo), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Vimeo w celu pobrania reprezentacji odpowiedniego komponentu Vimeo z Vimeo. W tym procesie adres IP jest między innymi przesyłany na serwery w USA. Poprzez interakcje z wtyczkami Vimeo (np. kliknięcie przycisku start), informacje te są również przesyłane do Vimeo i tam przechowywane. Więcej informacji na temat Vimeo można znaleźć na stronie https://vimeo.com/de/about. W ramach tej procedury technicznej Vimeo otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do Vimeo, Vimeo rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, gdy wywoływana jest podstrona zawierająca wideo Vimeo. Informacje te mogą być gromadzone przez Vimeo i przypisywane do odpowiedniego konta Vimeo osoby, której dane dotyczą.

Vimeo zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Vimeo, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do Vimeo w momencie wywoływania naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie film Vimeo, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Vimeo, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się ze swojego konta Vimeo przed wejściem na naszą stronę internetową.

Vimeo może z kolei używać oprogramowania śledzącego, takiego jak Google Analytics, do śledzenia aktywności użytkownika w Vimeo. Nie mamy na to wpływu ani dostępu. Jednakże, podobnie jak opisano w niniejszej polityce prywatności, można wyłączyć śledzenie aktywności za pomocą dodatkowej wtyczki lub pliku cookie rezygnacji.

Polityka prywatności opublikowana przez Vimeo, która jest dostępna pod adresem https://vimeo.com/privacy, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Vimeo.

 

3.7.14 Media społecznościowe

Oferujemy szerokie wsparcie w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Google Plus, Twitter, Xing, LinkedIN, Vimeo) na podstawie art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO oraz, w stosownych przypadkach, możliwość pozostania z nami w osobistym kontakcie. Te usługi mediów społecznościowych same gromadzą dane osobowe, np. za pośrednictwem utworzonego tam profilu lub za pośrednictwem tak zwanych wtyczek społecznościowych, które są zaimplementowane na stronach internetowych osób trzecich.

Dalsze postanowienia mają zastosowanie do naszego fanpage'a na Facebooku, który opisujemy w punkcie 3.7.15.

Dostęp do tych profili w mediach społecznościowych można uzyskać głównie za pośrednictwem oddzielnych linków w stopce naszych stron internetowych, w indywidualnych przypadkach za pośrednictwem osadzonych filmów Vimeo na poszczególnych podstronach naszej oferty. Kliknięcie takiego linku powoduje opuszczenie stron internetowych Grupy Weinig i przekierowanie do odpowiedniego dostawcy. W związku z tym możliwe jest, że dostawca ten dowie się za pośrednictwem adresu URL odsyłacza, że użytkownik dotarł do tego dostawcy z naszej strony internetowej lub że odwiedził naszą stronę internetową.

Jeśli jesteś zalogowany w jednej z wyżej wymienionych firm, mogą one przypisać wizytę do Twojego konta. Jeśli użytkownik nie ma konta w jednej z wyżej wymienionych firm, nadal możliwe jest uzyskanie i przechowywanie adresu IP użytkownika i/lub zidentyfikowanie go za pomocą plików cookie.

Nie można zatem wykluczyć, że każdy odwiedzający naszą stronę internetową jest rejestrowany przez wyżej wymienioną firmę na podstawie jego adresu IP i wywołanego adresu URL, nawet jeśli nie jest zarejestrowany na koncie użytkownika w firmie i/lub zalogowany.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez te firmy, a także prawa użytkownika w tym zakresie i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w odpowiednich informacjach o ochronie danych:

 

3.7.15 Fanpage na Facebooku

Nasz Fanpage na Facebooku pod adresem facebook.com/weinig.ag jest udostępniany przez Facebook i jest zarządzany redakcyjnie przez wyżej wymieniony podmiot odpowiedzialny (właściciel Fanpage'a, zwany dalej "my"). Podmiotami współodpowiedzialnymi za prowadzenie naszego Fanpage'a na Facebooku w rozumieniu art. 26 DSGVO i innych przepisów o ochronie danych są

Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland (dalej "Facebook")

oraz

HOLZ-HER GmbH Plochinger Straße 65 72622 Nürtingen Niemcy.

Politykę prywatności Facebooka można znaleźć pod adresem

www.facebook.com/privacy/explanatio Facebook przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających nasz fanpage. Informacje o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Facebooka i jakie prawa do ochrony danych przysługują użytkownikowi wobec Facebooka, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka, do której link znajduje się powyżej. Jako właściciel fanpage'a nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Facebook. Facebook daje właścicielowi fanpage'a następujące opcje ustawień lub przyznaje dostęp do następujących danych:

Dla naszego fanpage'a lub dla poszczególnych postów publikowanych na fanpage'u możemy ustawić Facebookowi, do jakiej grupy docelowej ma dotrzeć. Ustawienie opiera się na ogólnych parametrach (np. grupa wiekowa, język, region, zainteresowania), które można wykorzystać do kierowania naszych treści do określonych grup. W oparciu o opcje ustawień przyznane nam przez Facebook, nie jest możliwe adresowanie lub identyfikowanie poszczególnych osób.

Facebook zapewnia nam dostęp do analiz statystycznych, które dostarczają informacji na temat korzystania z naszego fanpage'a. Widoczne dla nas analizy nie pozwalają nam analizować zachowań poszczególnych osób. Możemy jedynie przeglądać zagregowane dane (w tym liczbę odsłon, polubień, obserwujących, region pochodzenia, grupę wiekową, płeć), które dostarczają informacji o naszych odbiorcach i korzystaniu z naszego fanpage'a.

Więcej informacji na temat statystyk dostarczanych przez Facebooka można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights. Poza tym właściciel fanpage'a nie może wpływać na przetwarzanie danych przez Facebooka. Przetwarzamy te dane w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO, aby lepiej zrozumieć i zoptymalizować korzystanie z naszego fanpage'a. Gdy wysyłasz nam wiadomości za pośrednictwem Facebooka, otrzymujemy od Facebooka następujące dane:

 • Wprowadzona wiadomość
 • Imię i nazwisko
 • Zdjęcie profilowe
 • Załączniki
 • Wiadomości głosowe

Te dane osobowe są wykorzystywane do przetwarzania żądań użytkowników. Jeśli użytkownik skontaktuje się z właścicielem strony za pośrednictwem poczty e-mail lub innych funkcji Facebooka (np. komentarzy), podane przez niego informacje, a także nazwa użytkownika i inne informacje o jego sposobie korzystania z serwisu będą przechowywane przez Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w polityce prywatności Facebooka, do której link znajduje się powyżej. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu obsługi jego zapytania w ramach grupy spółek. Nie przekazujemy danych użytkownika stronom trzecim, chyba że wymaga tego zapytanie użytkownika. W razie wątpliwości wyraźnie o tym poinformujemy.

 

3.7.16 TUTAJ

Nasza witryna internetowa korzysta z usługi mapowania WeGo firmy HERE Global B.V. i firm powiązanych z HERE Global B.V., w tym podwykonawców, (HERE Global B.V., HERE Global B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Holandia, dalej "HERE") za pośrednictwem interfejsu API. Jeśli użytkownik wywoła części tych stron internetowych, które wykorzystują tę usługę do wyświetlania map lub obliczania tras podróży, jego adres IP i ewentualnie inne dane z przeglądarki zostaną przesłane do HERE. HERE oświadcza, że dalsza transmisja danych będzie miała miejsce wyłącznie do stron trzecich lub usługodawców, którzy oferują co najmniej równoważny poziom ochrony danych jak sama HERE lub którzy są zobowiązani do otrzymywania danych ze względu na zobowiązania prawne. Nie mamy wpływu na ten transfer danych. Ze względu na nasz uzasadniony interes w atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwieniu znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej, podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. W celu opcjonalnego obliczenia trasy użytkownik zostanie przekierowany na strony HERE. Adres użytkownika jest wprowadzany bezpośrednio w HERE, Grupa Weinig nie otrzymuje dostępu do tych danych.

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych HERE(https://legal.here.com/de-de/privacy/policy). HERE wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej usługi. Dane kontaktowe można również znaleźć w polityce prywatności.

 

3.7.17 Google Optimize (Google, Inc.)

Google Optimize to narzędzie testowe Google, które może być używane na holzher.de do optymalizacji strony i poprawy komfortu użytkowania. Google Optimize umożliwia jednoczesne wyświetlanie różnych wersji strony. Umożliwia to ocenę, która wersja najlepiej spełnia życzenia i oczekiwania naszych użytkowników.

Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania Miejsce przetwarzania: USA Polityka prywatności: https: //www.google.com/intl/de/policies/privacy/ Opt-Out/Tracking dezaktywacja: poprzez Google Analytics Opt-Out (3.7.8)

4 Okres przechowywania

Zasadniczo dane osobowe są usuwane, gdy tylko cel, dla którego zostały zgromadzone, zostanie osiągnięty lub upłynie prawnie określony okres. Na przykład, jeśli użytkownik poprosił o materiały informacyjne, usuniemy jego dane osobowe po wysłaniu materiałów informacyjnych. Ze względu na wymogi prawne, faktury muszą być przechowywane przez dziesięć lat zgodnie z aktualnym statusem, nawet jeśli podane są dane osobowe (np. osoba kontaktowa, odbiorca towarów, ...).

Usunięcie następuje najpóźniej na początku roku obrotowego następującego po upływie planowanego okresu przechowywania.

5 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie zebranych danych osobowych nie ma miejsca.

6 Bezpieczeństwo danych

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej stosujemy szeroko rozpowszechnioną procedurę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę użytkownika. Użytkownik może sprawdzić, czy dana strona naszej witryny jest przesyłana w formie zaszyfrowanej, wyświetlając symbol klucza lub kłódki na pasku stanu przeglądarki.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

7 Aktualność i zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest aktualne i zostało zaktualizowane w maju 2018 roku.

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert na niej zawartych lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, może okazać się konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Dostęp do aktualnego oświadczenia o ochronie danych i jego wydruk można uzyskać w dowolnym momencie na stronie internetowej www.weinig.com/de/datenschutz.html.

8 Osoba kontaktowa ds. ochrony danych

W przypadku pytań, próśb o informacje, wniosków, skarg lub krytyki dotyczących naszej ochrony danych można skontaktować się z następującym biurem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych można również skontaktować się bezpośrednio z zespołem ds. ochrony danych Grupy Weinig.

 

Zespół ds. ochrony danych Michael Weinig AG Weinigstraße 2/4 97941 Tauberbischofsheim Niemcy datenschutz(at)weinig.com

 

Inspektor ochrony danych HOLZ-HER Gmbh Plochinger Straße 65 72622 Nürtingen Niemcy datenschutzbeauftragter(at)holzher.com

 

Należy pamiętać, że w celu zatwierdzenia wniosku możemy skontaktować się z użytkownikiem w inny sposób i przetwarzać jego dane osobowe w tym celu. W ten sposób staramy się zapewnić, że żadne informacje nie zostaną przekazane nieupoważnionym stronom trzecim.

9 Właściwy organ nadzorczy

W przypadku skarg można również w dowolnym momencie skontaktować się z właściwym organem nadzorczym:

 

Państwowy Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Postfach 10 29 32 70025 Stuttgart Tel.: 0711/615541-0 Fax: 0711/615541-15

 

E-mail: poststelle(at)lfdi.bwl.de

www.ba

den-wuerttemberg.datenschutz.de/